تبلیغات
دختر با حجاب - حجاب در ادبیات فارسی
"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "
برباد رفته
______________________________________________

ای شنیــدم که شبی بر سر مد            دختــری بـــا پـــدرش بود به جنگ
پـدر از روی نصیحـت مـی‌گفت            کـــه مـکـن پیـــروی از راه فرنــگ
مــرو از خــانـه بـرون بـی‌چادر            بــرتــن خویـش مــکن دامــن تنگ
ای بسا گـرگ که در جامه میش            بهـــر صیــد تــو نـــوازد آهنـــگ
نکننــد ایــن دغــلان از دغلی            بهــر اغفـــال تــو یـک لحظه درنگ
دختــر از روی تعــرض گفتش            آنچــه تــو گویـی بـود جمله جفنگ
بـا خــاموش دگـر یــاوه مــگو            کــه تــو پیـــری و بــری از فرهنگ
مــدتی شــد سپری زن جریان            تا که یک شب پسری گوش به زنگ
بــا سخنـهای زیبنـدة عشــق             بــا بیــانــات دل انگیــز و قشنـگ
همچو آهو به سخن رامش کرد            از ره حیلــه چـــو روبـــاه زرنـــگ
گــوهر عفـت او را زد و بــرد            کـــرد دامـــان وی آلــوده بـه ننگ
همچنانی که به خود می‌بالیـد            زیرلـــب زمـــزمــه کـرد این آهنگ
صید با پای خود افتاد بـه دام            مــرغ با میــل خــود افتـاد به چنگ

حجاب برتر
_____________________________________________________


چادر زن تاج سلطانی بود                حافظش از شر شیطانی بود
چادر زن برهوس غالب شود                عزت زن را زحق طالب شود
چادر زن کیمیای غیرت است            چون نشان غیرت ملیت است
از برون شرح درونی می‌دهد                خشم دشمن را فزونی می‌دهد
صرفه دارد بهر زن در اقتصاد            صرفه‌اش باشد عیان از صد جهات
بر سر زن هست مانند سپر                حافظ زن هست هنگام خطر
غنچه‌ای تا هست پنهان در حجاب            می‌کند از او خزان هم اجتناب
تا نقابش باز از سر می‌شود                با نسیمی زود پرپر می‌شود
حفظ چادر هست شرین‌تر زجان            بهر ایرانی زعهد باستان
حفظ چادر بهر زنها جوشن است            تیرجانسوزی به چشم دشمن است
حبل عصمت را بود چادر کره            پوشش اندامن را باشد زره
حفظ چادر مایه وارستگی است            جسم زن را حافظ برجستگی است
زن بود گل، چادرش خار بدان            حافظش باشد زچشم این و آن
هرچه زن را برتری باشد حجاب            حرکتش دارند برتر شیح و شاب
حفظ استقلال زن در چادر است            کوکب اقبال زن در چادر است
خصم پندارد که با فرهنگ خویش            می‌کند تحمیل بر زن ننگ خویش
غافل از آنکه زنان ما گلند                برمقام حفظ عصمت سنبلند
_______________________________________________________
طبقه بندی: اشعار حجاب، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
نوشته شده در تاریخ : چهارشنبه 27 اردیبهشت 1391 | توسط : محب الصلوه | نظرات()