تبلیغات
دختر با حجاب - انگیزه ها و عوامل بد حجابی
"همیشه می توان تولدی دوباره داشت..به روز شدن شبهای یکشنبه "
انگیزه ها و عوامل بد حجابی

 و پدیده كم‏ حجابی (6)
یوسف غلامی


در گفتارهای گذشته به برخی عوامل و انگیزه های كم حجابی زنان اشاره شد. حال به پاره ای دیگر از این عوامل می پردازیم.

1 - آموزه های اشتباه
برخی از پدران و مادران به منظور هوشیار ساختن دختران خود و در امان نگاه داشتن ایشان از آسیب های اخلاقی، می كوشند تا افراد غیر همجنس ایشان را موجودی مرموز و ناامن جلوه دهند كه پیوسته باید از او گریخت. فرد نامحرم وجودی نامطمئن، هراس آور با انگیزه هایی آلوده است كه برخورد با او آداب و انضباط ویژه ای دارد كه از عهده هر كس برنمی آید.
حقیقت آن است كه این گونه ترسیم سازی از شخصیت افراد غیر همجنس، گاه دختران را بیش از آن كه در پرهیز از نامحرم قرار دهد، به شناخت دنیای آنان كنجكاو می سازد و نما و تفسیر احكام را در نگاه وی پیچیده، موهوم و غیر متعارف جلوه می دهد.
حس كنجكاوی ویژه دوره نوجوانی و جوانی پیوسته سبب می شود كه افراد، هر پدیده ای را كه پیش از این آن ها را به پرهیز از آن هشدار می داده اند، بیازمایند و از موارد مصرف آن و خطرهای احتمالی اش اطلاعاتی به دست آورند؛ هر چند این آزمودن اندكی با خطر همراه باشد.
دختران جوان و گاه زنان همواره در جست وجوی شناخت روحیات و تمایلات كسانی اند كه با ایشان در ارتباط اند. آنان همیشه می خواهند بدانند كه چه عوامل جاذبه آفرینی در ایشان وجود دارد كه چشم ها را خیره می سازد و دل ها را به شیفتگی وامی دارد.
در این میان یكی از عواملی كه ایشان را در این شناخت یاری می سازد كم پوشیدگی و نیمه برهنگی است. این امر پارسایی و متانت مرد را دستخوش هوس می گرداند و روحیات و تمایلات مرد را به سهولت عیان می سازد و دنیای اسراسرآمیز و پرهیجان او را بهتر می شناساند.
مربیان كارآزموده بیش از هر كس می دانند كه در امان داشتن دختران، مستلزم پرهیز دادن افراطی آنان از پسران و مردان نیست. آموزه ها در این باره زمانی تاثیر صحیح و دلخواه دارد كه با اصول تربیتی و سفارش های منطقی آمیخته باشد. بدین منظور باید این نكات را از نظر دور نداشت.

مبلغ هوشمند وظیفه دارد رعایت حدود را به مخاطبان خود بیاموزد. به آن ها یاد دهد كه در ارتباط با هر فرد - محرم یا نامحرم - باید اصولی در نظر گرفته شود. این اصول گاه بازدارنده و بیم دهنده است و گاه تعریف كننده روابط انسانی و اسلامی. فرد غیر همجنس، هیولا نیست. موجودی است با طبیعتی متفاوت با جنس ما؛ جز آنكه اصول و آداب اجتماعی و شرعی رابطه با وی باید رعایت شود.


1. در تشریح و بیان هر موضوع و خاطره، نباید از افراط و دورغ سازی پرهیز كرد و رخدادهای تجربه شده را همان گونه كه به وقوع پیوسته اند، برای فرزندان بیان كرد و هرگز برای ایجاد ترس اضافی، باید به تحریف واقعیت رو نمود. اگر از پسری یا مردی نسبت به زنی رفتاری ناروا صورت پذیرفته است، با درج مطالب غیر واقعی، مساله تشدید نگردد و حادثه بزرگ تر از آنچه بوده نشان داده نشود.

2. در تعلیم اصول دینی پا فراتر از آنچه دین خواسته است ننهیم و نخواهیم پرهیزگارتر از آن باشیم كه خداوند خواسته است. بدین منظور بایست چنان كه از محرمات گفته می شود از آنچه حلال است نیز استفاده شود و دختران در انجام آنچه خدا روا دانسته است آزاد باشند، هر چند سزاوار است كه این آزادی بانظارت خود فرد، مربی یا والدین او همراه باشد.
شرم و خجالت نسبت به افراد غیر همجنس، زمانی حافظ حدود و شؤون رفتار دختر و پسر با یكدیگر است كه درون مایه ای از دلایل منطقی با خود داشته باشد. آن شرم افراطی كه در روایات مورد نكوهش قرار گرفته است، عامل زبونی و ترس است نه حافظ پاكدامنی. «شرم افراطی گاه فرد را چنان زبون می سازد كه در مقابل افراد غیر همجنس اراده را از او می ستاند تا جایی كه ناخواسته به دشمن خود پناه می برد. » (1)
مبلغ هوشمند وظیفه دارد رعایت حدود را به مخاطبان خود بیاموزد. به آن ها یاد دهد كه در ارتباط با هر فرد - محرم یا نامحرم - باید اصولی در نظر گرفته شود. این اصول گاه بازدارنده و بیم دهنده است و گاه تعریف كننده روابط انسانی و اسلامی. فرد غیر همجنس، هیولا نیست. موجودی است با طبیعتی متفاوت با جنس ما؛ جز آنكه اصول و آداب اجتماعی و شرعی رابطه با وی باید رعایت شود.
در نظر گرفتن این اصول نیز نه تنها ارزش اجتماعی انسان را پایین نمی آورد، موقعیت و منزلت او را نزد سایرین بالا می برد و نشانگر آشنایی فرد با ضوابط اخلاقی و اجتماعی است.

3. در دوره نوجوانی و جوانی بایست صمیمانه پیرامون شناخت طبیعت زن و مرد با فرزندان به گفت وگو نشست و آنان را راهنمایی كرد. پیش از آنكه آنان بخواهند با كوشش های انحرافی و خطرآفرین، با دنیای افراد غیر همجنس آشنا شوند همان بهتر كه ما خود هر آنچه این دانش اندوزی آنان را كامل تر می كند به ایشان بیاموزیم و در انجام این مهم از چیزی نهراسیم.

2 - تظاهر به زیست مترقی اجتماعی
رفتارهای مردم از نظر مرتبه اجتماعی سه گونه است: غیر اجتماعی، عادی و مترقی. همه افراد دوست دارند نوع روابط اجتماعی خود را با دیگران در سطح عالی حفظ كنند و خود و خانواده شان را مردمانی با فرهنگ و آداب مترقی نشان دهند. اما گاه این كوشش با موانعی روبه رو می شود كه نابهنجاری اجتماعی می آفریند. از آن نمونه به دو مورد اشاره می شود.


1) گاه موقعیت خانواده ای به سبب عوامل جغرافیایی، محدود بودن روابط اجتماعی، وضع درآمد و اموری دیگر، به گونه ای است كه زمینه رشد فرهنگ و آداب اجتماعی (Folkways) برای ایشان فراهم نیست، اما از طرفی مظاهر فرهنگ و نمونه های مترقی رفتارهای اجتماعی از نگاه آنان دور نیست؛ مانند آن كه به وسیله رسانه هایی همچون تلویزیون، شاهد نوعی منش های اجتماعی اند كه به نظر ایشان مترقی تر از مرحله ای است كه خود در آن قرار گرفته اند.
یا فرزندی از خانواده، خود را در سطحی پایین و دور از فرهنگ و رسوم متعالی مشاهده می كند و می كوشد تا به هر وسیله ممكن، ضعف خانوادگی اش را با تظاهر به رفتارهای نوین اجتماعی پنهان كند یا خود را ممتاز از خانواده و در سطحی والاتر نشان دهد.
با تاسف، بعضی از دختران جوان می پندارند كه سنت شكنی و بی اعتنایی به اصول مذهبی علامت رشد فكری و اجتماعی است و به همین سبب از هر چه نشان دهنده پایبندی آنان به اصول اخلاقی و مذهبی است فاصله می گیرند و در رفتارهای خود شیوه بی تفاوتی و آزادمنشانه برمی گزینند.
گاه در چنین خانواده ها نه یك فرد، بلكه همگی سعی می كنند پایین بودن سطح درآمد یا فرهنگ اجتماعی خود را با رفتارهای مترقیانه پنهان كنند و خویشتن را از نظر وضع اقتصادی و فرهنگی رشد یافته و امروزی جلوه دهند.

2) خانواده هایی كه درآمد ایشان در مدت كوتاه افزایش چشمگیری می یابد، می كوشند تا سطح اجتماعی و فرهنگی خود را نیز رشد دهند یا آن را رشد یافته نشان دهند و خود را در زمره خانواده های سطح بالا وانمود كنند. «آن ها بدون كسب مقدمات لازم فرهنگی - با این تصور كه رشد اجتماعی نیز ممكن است به سهولت درآمدهای كاذب، رشد كند - به انجام كارهایی رو می كنند كه برای خود و نظام اجتماعی مشكل آفرین است. توصیه فرزندان به بروز رفتارهای به اصطلاح اجتماعی، رفتن به مهمانی های مجلل، پوشیدن لباس هایی با رنگ ها و مدل های عجیب، اختلاط دختران و پسران در مراسم، رقص دختران با پسران و كارهایی از این نمونه، نمایی از همان رفتارهای مشكل آفرین است. » (2)
این خانواده ها بدین نكته كمتر توجه دارند كه هیچ گاه رشد سریع درآمد خانواده به مفهوم رشد سطح فرهنگ و تفكر افراد آن خانواده نیست و گاه میان این دو هیچ توازن و تناسبی وجود ندارد. «خانواده هایی كه دارای هویت اجتماعی روشنی هستند و برای روابط اجتماعی خود، حدود مشخص و تعریف شده قائل اند، چنین ناشیانه به افراطگری گرفتار نمی شوند. » (3) 

1) تحلیلی بر روابط دختر و پسر در ایران، ص 34، با تصرف.
2)تحلیل تربیتی بر روابط دختران و پسران در ایران، ص 80 و 81.
3) همان.

منبع : ماهنامه اطلاع رسانی، پژوهشی، آموزشی مبلغان شماره 24
طبقه بندی: مقالات حجاب، 
به اشتراک گذاری:
داغ کن: داغ کن - کلوب دات کام
محبوب کنید ! :
نوشته شده در تاریخ : پنجشنبه 24 فروردین 1391 | توسط : محب الصلوه | نظرات()